ADELI Medical Center je partnerom výskumného projektu Európskej únie, ktorý má výrazne pomôcť miliónom ľudí predísť bolestiam chrbta. Cieľovou skupinou diagnostiky sú v prvom rade fyzioterapeuti a príbuzní imobilných pacientov.

 

Štatistiky ukazujú, že 8 z 10 ľudí trpí bolesťami chrbta. Najčastejšie sa bolesť prejavuje v bedrovej oblasti, potom v oblasti krčnej a v menšej miere v hrudnej oblasti. Vo väčšine prípadov ide o nešpecifické bolesti chrbta, ktoré nie je možné priradiť žiadnej zrejmej príčine. Častokrát ide o kombináciu celého radu faktorov, ako napríklad ochabnutie chrbtového svalstva, jednostranné namáhanie chrbta či nesprávne držanie tela. Alarmujúce je, že veková hranica ľudí trpiacimi bolesťami chrbta sa výrazne znižuje.

Problém v našich krajinách je však ešte výraznejší, nakoľko takmer neexistujú špeciálne zariadenia na zaťažovanie svalov chrbta a postihnutí jedinci vo väčšine prípadov využívajú len klasické cvičebné programy.

Funkčná diagnostika v prevencii a rehabilitácii bolesti chrbta posúva poznanie, ale i riešenia oveľa ďalej.

Moderný prístup sa nespolieha len na jednoduché cvičenia, ktoré sú pre chrbát šetrné, ale prikladá sa stále väčší význam zaťaženiam, ktoré svaly chrbta posilňujú. Obyčajne totiž bolia hlboké chrbtové svaly. Cvičenia by preto mali byť zamerané na svaly hlbokého stabilizačného systému. Jedná sa o dosiahnutie vyváženého stavu celého svalového korzetu v oblasti trupu, tzv. core. Jeho cieleným posilňovaním sa minimalizuje mechanické namáhanie chrbtice. Toto je možné iba na základe objektívnej diagnostiky. Táto slúži na kvantifikáciu funkčného stavu svalov stabilizujúcich chrbticu a na posúdenie účinku cielených rehabilitačných cvičení. Pomocou nej možno získať cenné informácie o aktuálnom stave stability a sily tzv. core, ako aj o účinnosti cvičebných programov u jedincov po poraneniach, resp. s určitým ochorením, ľudí vykonávajúcich ťažkú manuálnu prácu alebo športové činnosti, ako aj s prevažujúcim sedavým spôsobom života. Špecifickým cvičebným programom založeným na objektívnej diagnostike možno nielen predchádzať chronickým ochoreniam alebo zraneniam, ale odstránením problémov s nesprávnym držaním tela a bolesťami chrbta aj zlepšiť kvalitu ich života.

„Stabilita postoja v prevencii bolesti chrbta“ je názov projektu na riešenie tejto problematiky. Prebieha v tomto období (9/2019 – 8/2021) vďaka podpore programom cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika (č. 304011P714) a je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja „Spoločne bez hraníc“.

Ide o veľkorysú cezhraničnú spoluprácu: Vedúcim partnerom je Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave s realizáciou projektu na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch a hlavným cezhraničným partnerom je Univerzita Palackého v Olomouci s riešiteľským kolektívom na Fakulte tělesné kultury. Projekt je zameraný na vývoj a overenie nových metód a postupov diagnostiky posturálnej stability a sily svalov trupu u ľudí so sedavým zamestnaním, resp. s nadmerným alebo jednostranným zaťažovaním chrbtice a ich prenos do malých a stredných podnikov (rehabilitačných a protetických, resp. ortotických centier, akými sú ADELI Medical Center, Piešťany; Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany; Orto-protetika, s.r.o., Martin; ING corporation, s.r.o., Frýdek-Místek; AVICA, zdravotnické zařízení, s.r.o., Ostrava a Centrum rehabilitační péče s.r.o., Buhumín). Výsledky projektu budú mať celospoločenský aj ekonomický význam. Zavedenie individualizácie cvičebných programov založených na objektívnej diagnostike do praxe môže prispieť nielen k zlepšeniu nervovosvalových a senzomotorických funkcií cieľovej populácie, ale aj k úspore nákladov na liečbu takýchto ochorení, ktoré výrazne zaťažujú rozpočet zdravotných poisťovní.

Viac informácií možno nájsť na: www.co-re.eu

Za výbornú spoluprácu, diagnostiku a informácie o projekte ďakujeme pani prof. Mgr. Erike Zemkovej, (PhD. Katedra biologických a lekárskych vied, Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzita Komenského v Bratislave) a jej spolupracujúcemu tímu.

ZDIELAŤ: