Môj najlepší deň v ADELI

Vážení rodičia, príbuzní a priatelia ADELI Centra,

Dovoľujeme si Vás týmto pozvať k účasti v našej malej Facebook Foto súťaži “Môj najlepší deň v Adeli”. J

Súťaž je určená výhradne pre klientov ADELI Medical Center (a ich zákonných zástupcov).

Je to jednoduché – pošlite nám svoje fotografie z ADELI a možno sa stanete jedným z víťazov. Vyhrať môžete darčekový poukaz v hodnote od 30 do 100 EUR a následne si vybrať Vašu výhru od nášho sponzora súťaže, spoločnosti CEWE a.s. (www.fotolab.sk), a získať k tomu expresné doručenie zadarmo.

Dnes, 1. októbra, oficiálne oznamujeme začiatok súťaže a Vás by sme radi poprosili o zaslanie hociakých fotografií, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

 • Na fotografii musí byť klient rehabilitačného centra ADELI Medical Center
 • Fotografia musí byť vyhotovená v priestoroch rehabilitačného centra ADELI Medical Center, alebo minimálne obsahovať príslušné atribúty centra – ADELI diplom, resp. ADELI medailu.
 • K fotografii musí byť priložený jej popis, meno a priezvisko klienta, poprípade aj jeho/jej právneho zástupcu, adresu pre doručenie výhry v prípade víťazstva, a platné telefónne číslo.
 • Fotografie musia byť vyhotovené fyzickými osobami, resp. nemôžu byť použité fotografie zhotovené profesionálnym fotografom ADELI Medical Centra.

Vaše fotografie nám, prosím, zašlite na nasledovnú e-mailovú adresu: facebook@adelicenter.eu do polnoci, stredy 14. októbra.

Všetky fotografie, ktoré spĺňajú kritériá, budú zverejnené na našej Facebook stránke (www.facebook.com/adelicenter) ráno vo štvrtok, 15. októbra a hlasovanie bude trvať až do soboty, 31. októbra. Víťazi budú vyhlásení maximálne tri dni po skončení súťaže.

Víťazmi sa stane desať (10) fotografií s najvyšším počtom “Like” označení. Ceny sú nasledovné:

1.miesto – darčekový poukaz v hodnote 100 € od spoločnosti Fotolab

2.miesto – darčekový poukaz v hodnote 70 € od spoločnosti Fotolab

3.miesto – darčekový poukaz v hodnote 50 € od spoločnosti Fotolab

4.-10. miesto – darčekové poukazy v hodnote 30 € od spoločnosti Fotolab

PODMIENKY A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

“Môj najlepší deň v ADELI”

 1. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže «Môj najlepší deň v ADELI» je: ADELI, spol. s r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, IČO: 35850655 (ďalej len „organizátor súťaže“), ktorá prevádzkuje rehabilitačné centrum ADELI Medical Center. Organizátor súťaže nesie plnú zodpovednosť za svoje konanie a súhlasí s dodržiavaním pravidiel sociálnej siete Facebook.

 1. Sponzor súťaže

Sponzorom súťaže je spoločnosť CEWE a.s. (ďalej len „sponzor súťaže“), ktorý sa zaväzuje poskytnúť výhry pre výhercov súťaže.

 1. Trvanie súťaže

Súťaž je časovo limitovaná a prebieha od 15.10.2015 do 31.10.2015.

 1. Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je klientom ADELI Medical Centra. Pod pojmom “klient ADELI Medical Centra” sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá absolvovala minimálne jeden rehabilitačný pobyt v ADELI Medical Center. Každý súťažiaci musí splniť jednu z nasledujúcich podmienok:

 • fyzická osoba, ktorá sa zúčastní súťaže, je staršia ako 18 rokov a je plne spôsobilá k právnym úkonom, s výnimkou osôb uvedených v čl. 9 týchto podmienok.
 • súťažiacim môže byť tiež fyzická osoba mladšia ako 18 rokov a/alebo osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony,ktorý je klientom  ADELI Medical Centra, v zastúpení svojím zákonným alebo iným oprávneným zástupcom.

Do súťaže budú zapojené fyzické osoby, ktoré od 01.10.2015 do 15.10.2015 odoslali na e-mailovú adresu organizátora súťaže fotografiu, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v bode č. 5, a ktorí následne obdržali potvrdenie o prijatí fotografie do súťaže.

 1. Požiadavky na súťažnú fotografiu

Do súťaže sa záujemca prihlási zaslaním emailu s fotografiou na emailovú adresu organizátora súťaže facebook@adelicenter.eu. Do súťaže budú zapojené všetky fotografie, ktoré organizátor obdrží od 01.10.2015 do 15.10.2015 a ktoré spĺňajú nasledovné kritériá:

 • Na fotografii musí byť klient rehabilitačného centra ADELI Medical Center
 • Fotografia musí byť vyhotovená v priestoroch rehabilitačného centra ADELI Medical Center, alebo minimálne obsahovať príslušné atribúty centra – ADELI diplom, resp. ADELI medailu.
 • K fotografii musí byť priložený jej popis, meno a priezvisko klienta, poprípade aj jeho/jej právneho zástupcu, adresu pre doručenie výhry v prípade víťazstva, a platné telefónne číslo. Usporiadateľ garantuje dôvernosť poskytnutých informácií.
 • Fotografie musia byť vyhotovené fyzickými osobami, resp. nemôžu byť použité fotografie zhotovené profesionálnym fotografom ADELI Medical Centra.
 • Zaslaním emailu s fotografiou dáva súťažiaci, resp. jeho/jej zákonný zástupca, súhlas organizátorovi súťaže na spracovanie a zverejnenie audio-vizuálnych materiálov na sociálnej sieti Facebook.
 • Fotografia musí mať veľkosť minimálne 300 KB.
 1. Priebeh súťaže

Súťaž prebieha na Facebook stránke organizátora súťaže:

https://www.facebook.com/adelicenter od 15.10.2015 do 31.10.2015

Prvý deň konania súťaže, t.j. 15.10.2015, organizátor súťaže zverejní na svojej Facebook stránke všetky fotografie obdržané v termíne od 01.10.2015 do 15.10.2015, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku č. 5 týchto pravidiel.

 1. Určenie výhercov

Víťazmi súťaže sa stanú desiati účastníci s najvyšším počtom značiek “like“. Započítané budú iba značky “like” na fotografiách zverejnených na Facebook stránke organizátora súťaže. Počet “like” označení na každej fotografii bude odčítaný presne o 00:00 hod dňa 01.11.2015. Mená výhercov súťaže budú zverejnené na Facebook stránke organizátora súťaže a na stránkach www.adelicenter.com do 3 dní po ukončení súťaže. Organizátor súťaže následne kontaktuje výhercov, na základe kontaktných údajov, podľa článku číslo 5 týchto pravidiel.

 1. Výhry

Ceny za výhru v súťaži sú nasledovné:

 • 1.miesto: 100 EUR poukážka
 • 2.miesto 70 EUR poukážka
 • 3.miesto získava 50 EUR poukážka
 • 4.-10. miesto získava 30 EUR poukážka

Na tieto výherné poukážky možno čerpať darčeky z webovej stránky sponzora súťaže: http://www.fotolab.sk/. Organizátor súťaže pomôže s výberom darčeka výhercom, ktorí budú potrebovať jazykový preklad webstránky. Výherca si môže vybrať aj tovar vo väčšej hodnote ako je výherný kupón, pričom zvyšnú sumu uhradí z vlastných prostriedkov. V prípade, že si výherca objedná tovar v nižšej hodnote ako je výherný kupón, zvyšok prepadáva a nedá sa druhýkrát použiť (výherný kupón je možné využiť jednorázovo).

V prípade viacerých žiadateľov o jednu pozíciu (dva alebo viac účastníkov s rovnakým počtom bodov, “Like”), víťazi budú určení podľa poroty v rehabilitačnom stredisku ADELI Medical Center (porota: manažment ADELI Medical Centra). Vybrané výhry budú zaslané poštou na adresu výhercu súťaže priamo sponzorom, ak má výherca adresu na území Slovenska. V prípade zahraničných víťazov súťaže, vybrané výhry budú zaslané poštou na adresu organizátora súťaže. Organizátor následne zašle výhry jednotlivým výhercom na kontaktné údaje oznámené organizátorovi súťaže, ak sa organizátor nedohodne s jednotlivými výhercami inak. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne uvedené kontaktné údaje súťažiacich. V prípade, ak tieto budú súťažiacim uvedené chybne (nesprávne) a prípadné doručenie výhry tak zostane nezrealizované, súťažiaci stráca nárok na výhru. Každý výherca je povinný na požiadanie preukázať organizátorovi svoju totožnosť. V prípade osoby mladšej ako 18 rokov alebo osoby pozbavenej spôsobilosti na právne úkony bude výhra odovzdaná zákonnému (príp. inému oprávnenému) zástupcovi súťažiaceho. V sporných prípadoch o nároku výhercu na výhru alebo splnení podmienok týchto pravidiel súťaže, si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o týchto nárokoch. Žiadnu z výhier nie je možné vymeniť za iné tovary alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby. Výhry sú neprenosné.

 1. Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

 1. Vylúčenie zamestnancov organizátora a ďalších subjektov zo súťaže

Súťaže sa nemôžu ako súťažiaci zúčastniť zamestnanci alebo členovia výkonného alebo kontrolného orgánu organizátora súťaže, spoločnosti ADELI, spol. s.r.o, ani iná osoba, ktorá sa na príprave a priebehu súťaže akýmkoľvek spôsobom priamo alebo nepriamo zúčastňuje, ani osoby blízke uvedeným osobám (§116 Občianskeho zákonníka). Tieto osoby budú organizátorom súťaže zo súťaže vylúčené.

 1. Osobné údaje
 2. Účasťou v súťaži a poskytnutím osobných údajov každý súťažiaci dáva súhlas organizátorovi k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu, ktorý súťažiaci poskytol za účelom realizácie súťaže a jeho účasti v súťaži a na reklamné účely v akejkoľvek forme. Súhlas so spracúvaním osobných údajov súťažiaci udeľuje na vopred neurčenú dobu. Súťažiaci môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla organizátora. Dňom doručenia takéhoto oznámenia organizátorovi sa súťažiaci považuje za nespĺňajúceho podmienky súťaže, je zo súťaže vylúčený, stráca nárok na ďalšiu účasť v súťaži vrátane nároku na výhru. Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 3. Výherca udeľuje súhlas organizátorovi so zverejnením svojho mena a priezviska a tiež so zverejnením fotografie zaslanej na emailovú adresu organizátora súťaže na Facebook stránke a internetových stránkach organizátora súťaže a s ich bezodplatným ďalším šírením v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.
 1. Osobitné a záverečné ustanovenia
 2. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia. Organizátor si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá uvedené v týchto pravidlách súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vylúčiť zo súťaže ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý porušil a/alebo porušuje pravidlá tejto súťaže, ako i ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý realizuje svoju účasť v súťaži konaním v rozpore s dobrými mravmi. Za takéto konanie sa považuje najmä kupovanie hlasov, výmena hlasov za hlasovanie v inej súťaži, zapojenie sa do súťaže alebo získavanie hlasov prostredníctvom automaticky naprogramovaných skriptov alebo softvérov, alebo prostredníctvom nedôvodného rozdeľovania komentárov do viacerých častí a pod. V prípade vylúčenia súťažiaceho zo súťaže zaniká jeho právo na všetky výhry v súťaži. Organizátor súťaže je oprávnený zverejniť meno vylúčeného súťažiaceho na Facebook page ADELI Medical Centra s uvedením dôvodov jeho vylúčenia zo súťaže.
 3. Súťaž je organizovaná spoločnosťou ADELI, spol. s r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, IČO: 35850655, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava., oddiel Sa, vložka č. 17467/T.
 4. Súťaž nie je nijakým spôsobom sponzorovaná, podporovaná, riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci vedome poskytuje svoje údaje organizátorovi, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytnú budú použité výhradne na obchodné a marketingové účely organizátora, spoločnosti ADELI, spol. s.r.o.

ZDIELAŤ: